Relevant Aspects of Titanium and Zirconia Dental Implants for Their Fatigue and Osseointegration Behaviors

 1. Aragoneses, Javier
 2. Valverde, Nansi Lopez
 3. Fernandez-Dominguez, Manuel
 4. Mena-Alvarez, Jesús
 5. Rodriguez, Cinthia
 6. Gil, Javier
 7. Aragoneses, Juan Manuel
Revista:
Materials

ISSN: 1996-1944

Any de publicació: 2022

Volum: 15

Número: 11

Pàgines: 4036

Tipus: Article

DOI: 10.3390/MA15114036 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Altres publicacions en: Materials

Arxiu institucional: lock_openAccés obert editor

Indicadors

Cites rebudes

 • Cites en Scopus: 2 (31-08-2023)
 • Citas en Web of Science: 2 (21-09-2023)
 • Cites en Dimensions: 1 (24-03-2023)

JCR (Journal Impact Factor)

 • Any 2022
 • Factor d'impacte de la revista: 3.4
 • Factor d'impacte sense autocites: 2.9
 • Article influence score: 0.51
 • Quartil major: Q2
 • Àrea: METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 20/78 (Edició: SCIE)
 • Àrea: PHYSICS, CONDENSED MATTER Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 28/66 (Edició: SCIE)
 • Àrea: PHYSICS, APPLIED Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 56/159 (Edició: SCIE)
 • Àrea: CHEMISTRY, PHYSICAL Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 84/161 (Edició: SCIE)
 • Àrea: MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 173/342 (Edició: SCIE)

SCImago Journal Rank

 • Any 2022
 • Impacte SJR de la revista: 0.563
 • Quartil major: Q2
 • Àrea: Materials Science (miscellaneous) Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 224/597
 • Àrea: Condensed Matter Physics Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 157/436

Scopus CiteScore

 • Any 2022
 • CiteScore de la revista: 5.2
 • Àrea: Condensed Matter Physics Percentil: 70
 • Àrea: Materials Science (all) Percentil: 64

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Any 2022
 • JCI de la revista: 0.6
 • Quartil major: Q2
 • Àrea: MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 197/420
 • Àrea: METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 24/90
 • Àrea: CHEMISTRY, PHYSICAL Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 84/172
 • Àrea: PHYSICS, CONDENSED MATTER Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 27/75
 • Àrea: PHYSICS, APPLIED Quartil: Q2 Posició en l'àrea: 73/176

Dimensions

(Dades actualitzats a data de 24-03-2023)
 • Cites totals: 1
 • Cites recents: 1

Referències bibliogràfiques

 • 10.3233/BME-1997-7404
 • 10.1155/2011/836587
 • 10.3390/met10091139
 • Niespodziana, (2008), Rev. Adv. Mater. Sci., 18, pp. 236
 • Uporabo, (2017), Mater. Tehnol., 51, pp. 181, 10.17222/mit.2015.348
 • 10.1016/j.bioeng.2007.08.008
 • Bannon, (1981), pp. 7
 • Lemons, (1996), pp. 308
 • 10.1016/j.msec.2016.03.049
 • 10.1007/s10856-013-4935-0
 • Gil, (2000), J. Mater. Sci. Mater. Med., 11, pp. 287, 10.1023/A:1008905229522
 • 10.1111/j.1875-595X.1999.tb00538.x
 • 10.1016/j.dental.2006.06.008
 • 10.1016/S0142-9612(02)00314-9
 • 10.3390/ma6115258
 • 10.1002/adem.200900122
 • 10.2147/IJN.S61333
 • 10.3390/coatings12020154
 • 10.1016/j.biomaterials.2005.07.034
 • 10.1016/j.dental.2018.03.006
 • 10.1016/S0142-9612(98)00010-6
 • 10.1111/j.1551-2916.2007.01941.x
 • 10.1016/S0254-0584(02)00327-9
 • 10.1016/j.msec.2009.08.002
 • Wenz, (2008), Int. J. Prosthodont., 21, pp. 27
 • 10.1007/s11665-020-05165-2
 • 10.1007/s10973-017-6808-0
 • 10.1016/j.jmbbm.2018.05.029
 • 10.1186/s40729-021-00383-2
 • 10.1111/j.1708-8208.2012.00439.x
 • 10.1111/j.1708-8208.2006.00022.x
 • Karl, (2017), Quintessence Int., 48, pp. 219
 • 10.1563/AAID-JOI-D-09-00020.1
 • 10.1111/j.1600-0501.2004.01041.x
 • 10.11607/jomi.3180
 • 10.1556/imas.5.2013.4.3
 • 10.1097/ID.0000000000000269
 • 10.1007/s00784-011-0517-z
 • 10.4047/jap.2014.6.6.547
 • 10.1177/0022034516628868
 • 10.1111/j.1708-8208.2011.00415.x
 • 10.1016/S0142-9612(00)00174-5
 • 10.1016/j.msec.2010.09.018
 • 10.1007/s10006-013-0398-1
 • Albrektsson, (2004), Int. J. Prosthodont., 17, pp. 536
 • 10.3109/17453678108991776
 • 10.1016/j.actbio.2011.01.037
 • 10.1563/aaid-joi-D-16-00088
 • 10.3390/ma13020314
 • 10.1034/j.1600-0501.2003.120906.x
 • 10.1111/j.1600-0501.2012.02533.x
 • 10.1016/j.biomaterials.2003.12.043
 • 10.3390/ma8030932
 • 10.1002/jbm.b.31147
 • 10.1111/clr.12272
 • 10.1034/j.1600-0501.1998.090101.x
 • 10.1002/jbm.820290314
 • 10.1016/0142-9612(96)85758-9
 • 10.1002/jemt.10358
 • 10.1177/08959374990130011901
 • 10.1016/S0142-9612(03)00256-4
 • 10.1002/jbm.820250708
 • 10.1111/prd.12179
 • 10.1186/1746-160X-4-30
 • 10.1111/j.1600-0501.2009.01734.x
 • 10.1111/j.1600-0501.2009.01832.x